اپلیکیشن واقعیت افزوده مجلات سروش


image description

“تجهیز مجموعه مجلات انتشارات سروش به تکنولوژی واقعیت افزوده”
طراحی سیستم اختصاصی واقعیت افزوده مبتنی بر گوشی تلفن همراه، برای مجلات سروش خردسالان و سروش کودکان؛
با هدف ارتقاء جذابیت و افزایش بازدهی انتقال مفاهیم آموزشی، به وسیله مدرن ترین شیوه آموزشی در دنیا.