اپلیکیشن واقعیت افزوده مسجد عمان


image description

“تولید اپلیکیشن واقعیت افزوده مسجد شیخ راید؛ کشور عمان”
به سفارش شرکت (Durat -al- sahil )
تولید اپلیکیشن واقعیت افزوده با ویژگی های منحصر به فرد، برای انتقال اطلاعات و آشنایی با ویژگی های محیطی و خدماتی مسجد شیخ راید عمان.