اپلیکیشن واقعیت افزوده مجلات پروفسور بازیما


image description

“تدوین و طراحی مجلات پارک علمی پروفسور بازیما به همراه تکنولوژی واقعیت افزوده”
طراحی سیستم اختصاصی واقعیت افزوده مبتنی بر گوشی تلفن همراه برای مجلات پارک علمی پروفسور بازیما
با هدف ارتقاء جذابیت، و افزایش بازدهی انتقال مفاهیم علمی به وسیله مدرن ترین شیوه آموزشی در دنیا.