تولید اپلیکیشن واقعیت افزوده میدان راه آهن مشهد مقدس


image description

“تولید اپلیکیشن واقعیت افزوده میدان راه آهن مشهد “

تولید اپلیکیشن واقعیت افزوده با ویژگی های منحصر به فرد، برای انتقال اطلاعات و آشنایی با ویژگی های محیطی و خدماتی میدان راه آهن ، باتوجه به احداث خط جدید مترو و گذرهای ایجاد شده خودرو ها و عابران پیاده ، پیاده سازی این موضوع با سیستم واقعیت افزوده تاثیر به سزایی در ایجاد یک پرزنت هرچه موفق تر برای مدیران و انتقال آن به مردم میباشد.